Tryb podstawowy, część III

W trybie podstawowym, zarówno w wariancie I jak i w wariancie II, dokumentem instrukcyjnym dla wykonawców, poza ogłoszeniem o zamówieniu, będzie specyfikacja warunków zamówienia (SWZ). Opisane w niej warunki zamówienia powinny w jednoznaczny sposób określać potrzeby zamawiającego, by wykonawca w odpowiedzi złożył ofertę spełniającą oczekiwania zamawiającego. Oferty składane będą w postaci elektronicznej, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w ustawie. Składanie i otwarcie ofert, a następnie badanie i ich ocena będzie przebiegała szybciej lub dłużej, w zależności od stopnia sformalizowania wymagań w SWZ. Jeżeli zamawiający będzie żądał wielu dokumentów i oświadczeń, czy też przedmiotowych lub/ i podmiotowych środków dowodowych, procedura trwa dłużej. Jeżeli będzie wymagał tylko złożenia formularza ofertowego, oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału, wykonawca szybciej się dowie o wyniku postępowania. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres do 30 dni, a termin związania ofertą będzie podany w SWZ konkretną datą. Wykonawca nie będzie już mógł samodzielnie przedłużać tego terminu, a jedynie będzie miał prawo do wyrażenia zgody, jeżeli zamawiający go wezwie. Natomiast nowością jest, uregulowanie prawne, możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty przez zamawiającego, po upływie terminu związania ofertą, ale jeżeli wykonawca oceniony najwyżej wyrazi pisemną zgodę na wybór jego oferty.

Jak wyżej wskazano procedura trybu podstawowego oznacza, że w postępowaniach o zamówienie publiczne o wartości przekraczającej 130 000,00 zł netto a nie przekraczającej progów unijnych (139 000,00; 214 000,00, 428 000,00 euro dla dostaw i usług; 5 350 000,00 dla robót budowlanych) nie będzie już prowadzona procedura wg trybu przetargowego. Tyle tylko, że trybu podstawowy nie zawiera w sobie żadnych istotnych różnic w porównaniu z dzisiejszym przetargiem. Zmianie uległa się jedynie nazwa procedury, ale możliwości, jakie daje obowiązujący jeszcze przetarg nadal w nowym PZP pozostanie.

Tryb podstawowy, część II

Szczególnie istotne w praktyce dla zamawiających będą zasady udzielania zamówień w trybie podstawowym. Tryb ten wszczynany będzie zgodnie z projektowanym art. 275 poprzez publikację ogłoszenia w BZP, w odpowiedzi na które oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Następnie zamawiający ma trzy możliwości (trzy warianty trybu podstawowego) do wyboru:

W wariancie drugim (tryb podstawowy z możliwością negocjacji), zgodnie z art. 278, negocjacje nie mogą prowadzić do zmiany treści SIWZ, ponadto mogą dotyczyć wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

W wariancie trzecim natomiast zamawiający sporządza na pierwszym etapie jedynie opis potrzeb i wymagań, a SIWZ dopiero po przeprowadzeniu negocjacji. Opis potrzeb i wymagań zawiera mniejszą ilość informacji w porównaniu z SIWZ – dotyczą one m.in. określenia przedmiotu zamówienia, opisu potrzeb zamawiającego i cech charakterystycznych przedmiotu zamówienia, minimalnych wymagań przedmiotowych niepodlegających negocjacjom czy opisu kryteriów oceny ofert (art. 282). Negocjacje w tym trybie zgodnie z art. 279 nie mogą prowadzić do zmiany minimalnych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia określonych w opisie potrzeb i wymagań, mogą natomiast dotyczyć warunków zamówienia, w celu podniesienia jego efektywności.

W trybie podstawowym przewidziane zostały regulacje nakazujące zapewnienie przez zamawiającego w trakcie negocjacji równego traktowania wszystkich wykonawców, równego dostępu do informacji (zamawiający nie może udzielać informacji w sposób, który mógłby zapewnić niektórym wykonawcom przewagę nad innymi wykonawcami) oraz poufnego charakteru negocjacji. Ponadto zamawiający będzie miał możliwość ograniczenia liczby wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert, o ile liczba ta jest wystarczająca, aby zapewnić konkurencję i nie jest mniejsza niż 3. Ograniczenie liczby wykonawców zaproszonych do negocjacji będzie dokonywane na podstawie wskazanych przez zamawiającego kryteriów oceny ofert.

Tryby podstawowe z możliwością negocjacji lub z negocjacjami składają się zatem z trzech etapów:

Tryb podstawowy wprowadzenie

W nowej ustawie z 2019r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.), która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021r jest wprowadzenie nowej, uproszczonej procedury dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych. Z uzasadnienia do ustawy dowiadujemy się, że „Procedura uproszczona (tryb podstawowy), gwarantując realizację celów systemu zamówień publicznych, zapewnia zarazem zamawiającym odpowiednią elastyczność umożliwiającą optymalną organizację procesu udzielania zamówienia publicznego”. Nowe regulacje będą także sprzyjać dialogowi z wykonawcami. Ma to ułatwić realizację zamówień, które między innymi przez prowadzenie dialogu przyczynią się do pozyskania innowacyjnych rozwiązań dotyczących konkretnego zamówienia.

Wprowadzając tę nową procedurę, odbiegającą zupełnie od dotychczasowych praktyk, odwołano się do komunikatu wyjaśniającego Komisji Europejskiej dotyczącego prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (Dz. Urz. UE C 179 z 01.08.2006, str. 2), gdzie mają zastosowanie między innymi takie reguły:

   – obowiązek uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu (przy zachowaniu wyjątków);

    – uczciwa i bezstronna procedura udzielenia zamówienia;

    – niedyskryminujący opis przedmiotu zamówienia;

    – wzajemne uznawanie;

   – odpowiednie terminy itd.

Oznacza to, że zasady oparte są także o postanowienia ogólnotraktatowe państw wspólnoty europejskiej czyli Traktat Unii Europejskiej.

Obowiązek uprzedniej publikacji znajduje zastosowanie w ogłoszeniu o zamówieniu poniżej progów unijnych, które zamieszczane będzie w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej BZP).

Fakultatywnie, a więc nie będzie obowiązku udostępniania ogłoszenia na stronie internetowej oraz zamieszczania w siedzibie, jak to się dzieje obecnie. Pozyskanie więc wiedzy o postępowaniach w sprawie zamówień publicznych, przy wartości tzw. niskobudżetowych lub krajowych, oparte będzie o ogłoszenia z BZP,

Zasady kwalifikacji podmiotowej wykonawcy to będzie o możliwość, a nie obowiązek, stawiania warunków podmiotowych, a także żądania podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia czy spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie będzie, jak dotychczas, przeprowadzał postępowania poniżej progu unijnego w trybie przetargu nieograniczonego. Przy tej wartości zamówienia – przeprowadza się ich najwięcej – przebieg procedury postępowania o udzielenie zamówienia będzie oparty o przyjęty w ustawie TRYB PODSTAWOWY.

Zamawiający poza tym trybem będzie mógł ponadto stosować tryb: partnerstwo innowacyjne, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki.

c.d w cz. II

Składanie ofert elektronicznie w okresie epidemicznym w postępowaniach poniżej progu unijnego

Komunikat Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) z 20 marca 2020r zachęca zamawiających, by w postępowaniach poniżej progu unijnego, porozumiewali się z wykonawcami, w tym także do składania ofert, za pomocą środków komunikacji elektronicznej W obecnym stanie prawnym nie jest to obligatoryjny obowiązek. Ten dotyczy tylko postępowań powyżej progu unijnego. Zamawiający korzystają z tej postaci porozumiewania, jednakże dotyczy to korespondencji zwykłej postępowań krajowych. Nie mniej należy podkreślić, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie własne wykonawcy (art. 25a) składane w postaci elektronicznej należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Także pozostałe dokumenty i oświadczenia, które wykonawca będzie składał na wezwanie muszą być opatrzone tym podpisem, w formie zgodnej z treścią rozporządzenia w sprawie rodzaju dokumentów (…) z 26 lipca 2016 (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz. 1282) a więc albo w oryginale albo potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia.

Wybór sposobu komunikowania się przez zamawiającego, w postępowaniach  o niskiej wartości, tzw. zamówieniach niskobudżetowych lub krajowych, nie może ograniczać uprawnień wykonawców do ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający musi umożliwić także złożenie oferty w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej. W tym miejscu należy podkreślić, że zamawiający decydując się na elektroniczną formę składania ofert jak i pozostałej komunikacji elektronicznej musi również uwzględnić obowiązujące przepisy, co do możliwości złożenia oferty także w formie pisemnej. Nie może wybrać tylko formy elektronicznej.

Złożenie oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w formie elektronicznej wymaga posiadania przez wykonawców kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jak stanowi art. 781 Kodeksu cywilnego „Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”

Złożenie oświadczenia woli w takiej formie zrównuje je z oświadczeniem w formie pisemnej.

Kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca może nabyć tylko od dostawcy usług zaufanych, którzy będąc podmiotami certyfikowanymi wpisani są do rejestru prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji przy Ministerstwie Cyfryzacji. Obecnie zarejestrowanych jest tam pięć podmiotów, posiadających stosowne certyfikaty.

Reasumując, wykonawca, który będzie ubiegał się o udzielenie zamówienia publicznego wszczynane (ogłaszane) w obowiązującym stanie prawnym (od 01.01.2021r będzie obowiązywała nowa ustawa) powinien wnikliwie zapoznać się z instrukcją zawartą w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dotyczącą sposobu przygotowania, sporządzania i złożenia oferty oraz pozostałej komunikacji zamawiającego z wykonawcą w ramach prowadzonego danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wtedy dokonuje wyboru, w jakiej formie złoży ofertę, na którą jest przygotowany technicznie.

W nowej ustawie Prawo zamówień publicznych jest regulacja, która wskazuje, że komunikacja między zamawiającym a wykonawcą odbywać się będzie tylko za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ta jednak wejdzie w życie dopiero od 01.01.2021r dla postępowań wszczynanych po tej dacie.

Zamówienia bagatelne w nowej ustawie a MŚP

Do udzielania zamówień klasycznych, których wartość, bez podatku od towarów i usług, dotycząca jednorazowego zakupu, jest mniejsza niż 130 000 złotych, nie mniejsza jednak niż 50 000 złotych, zwanych dalej „zamówieniami bagatelnymi”, udzielanych przez zamawiających publicznych, stosuje się przepisy art. 82, art. 267 ust. 1 i ust. 2 pkt 9, art. 268, art. 269 ust. 1, art. 271 ust. 1–3 oraz art. 272.

Określony próg wartości w złotych zbliżony jest do obowiązującego przelicznika euro obowiązującej jeszcze ustawy dla wartości 30 tys. euro.

Zamówieniem bagatelnym nie będzie więc zakup o wartości nie  przekraczającej 50 tys. zł.  Należy wyraźnie rozgraniczyć te dwie wartości. Z przepisu ustawy dowiadujemy się, że zamówienie bagatelne ma dotyczyć jednorazowego zakupu przy wskazanej wartości pomiędzy 50 tys. a 130 tys. zł netto. Dla tego rodzaju zamówień wskazano obowiązujące przepisy, które należy stosować.

Warto podkreślić, że ustawodawca zdecydował się objąć zakresem ustawy tego rodzaju zamówienia, gdyż ze względu na wartość obowiązującej jeszcze ustawy z 2004 roku (tj. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp) stanowią sporą część z całości wydatkowanych środków przez podmioty jednostek finansów publicznych ze względu na rozmiar prowadzonej działalności.  Np. Ośrodki Pomocy Społecznej, Przedszkola, Ośrodki Kultury itd., które zamówień udzielają sporadycznie na niezbyt duże wartości.

Ustawodawca zdecydował się objąć te zamówienia zakresem, narzucając pewne ramy prawne i formalne dla tego rodzaju postępowań.

W uzasadnianiu do projektu ustawy czytamy:

„W przypadku zamówień klasycznych o wartości, bez podatku od towarów i usług mniejszej niż wyrażona w złotych kwota 130 000 zł, ale nie mniejszej niż 50 000 zł, ustawa będzie miała zastosowanie, ale wyłącznie w zakresie zamieszczania ogłoszeń o zamówieniu oraz w zakresie udzielania sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych. Wprowadzana regulacja będzie dotyczyć wyłącznie zamówień udzielanych przez zamawiających publicznych, które nie są wyłączone z obowiązku stosowania ustawy, na podstawie przepisów ustawy (działu I rozdziału 1 oddziału 2) i takich, których jednostkowa wartość przekracza określony próg. Zamieszczanie tych ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych ma na celu zwiększenie dostępności informacji dla wykonawców o udzielanych zamówieniach, co zapewni przejrzystość udzielania zamówień publicznych.“

W Koncepcji Nowego Prawa Zamówień Publicznych, w zakresie obniżenia progu bagatelności wskazywano, że: „Obniżony próg bagatelności prowadzić będzie do szerszego ujednolicenia procedur. Pozostanie przy obecnej wysokości progu bagatelności będzie skutkowało większą ilością zamówień przeprowadzanych bez zachowania procedur przewidzianych w Pzp. Takie rozwiązanie może być ułatwieniem dla zamawiających, którzy mają możliwość prowadzenia procedury zamówieniowej według własnego regulaminu, co daje możliwość lepszego dostosowania organizacji zakupów do struktury danej jednostki.“

Zamówienia publiczne w dobie epidemii COVID-19 cz. II

Art. 6 ustawy o COVID-19 może znaleźć zastosowanie również do zamówień publicznych, których przedmiotem są dostawy sprzętu IT, czy też usługi z zakresu IT. Pracodawcy (w tym podmioty publiczne) na podstawie art. 3 ustawy o COVID-19 polecają swoim pracownikom wykonywanie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (polecenie wykonywania pracy zdalnej). Co prawda obserwuje się powolny powrót do pracy w miejscu jej faktycznego wykonywania, jednak część pracowników nadal wykonuje ja w miejscu zamieszkania. Należy także liczyć się ze stanem powrotu do lockdown. W wielu wypadkach jest to wymuszona niezbędna komunikacja między pracodawcą a pracownikiem. Realizacja nauczania dzieci i młodzieży także została ograniczona do prowadzenia zajęć online.  Podkreślić jednak należy, że wyłączenie to nie jest „automatyczne”

W każdym przypadku konieczne jest ustalenie, czy w stanie faktycznym konkretnej sprawy zaistniały omówione w poprzednim blogu przesłanki zastosowania przepisu art. 6 ustawy o COVID-19. Celem uporządkowania właściwej realizacji zamówień publicznych w dobie stanu pandemii na całym świecie, Komisja Europejska wydała Komunikat wyjaśniający Komisji UE, tj. Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie stosowania ram dotyczących zamówień publicznych w sytuacji nadzwyczajnej związanej z kryzysem wywołanym epidemią COVID-19 (2020/C 108 I/01) – „W celu skuteczniejszego ukierunkowania swojej pomocy w obliczu obecnej sytuacji nadzwyczajnej w niniejszych wytycznych Komisja wyjaśnia, jakie możliwości i elastyczność są dostępne w oparciu o unijne ramy dotyczące zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane niezbędne, aby stawić czoła kryzysowi”. Komisja Europejska prezentuje możliwości, które są już zawarte w obecnie obowiązujących normach prawa unijnego właściwego w obszarze zamówień publicznych. Komunikat nie tworzy żadnych nowych rozwiązań czy instytucji, lecz pokazuje prawidłowe stosowanie rozwiązań już obecnych. Komisja dalej wskazuje: „Niniejsze wytyczne przedstawiają możliwości, jakie nabywcy publiczni (instytucje zamawiające) mają w zakresie szybkiego nabycia dostaw i usług pierwszej potrzeby, a także – w razie potrzeby – dodatkowej infrastruktury. Europejskie przepisy dotyczące zamówień publicznych dostarczają wszystkich narzędzi niezbędnych do zaspokojenia tych potrzeb zgodnie z przepisami dyrektywy”. Wprowadzając rozważania na temat bezrefleksyjnego realizowania zamówień publicznych poza ustawą Pzp, usiłuję uzmysłowić wielu zamawiającym, ale także wykonawcom, iż powinni brać pod uwagę skutki takich działań. Należy unikać nadinterpretacji wyłączenia stosowania ustawy Pzp w dobie epidemicznej. Przepisy Prawa zamówień publicznych przewidują szereg rozwiązań, które umożliwiają przyspieszenie pilnych zamówień w określonym sytuacjach. I tak, mamy procedurę przyspieszoną.

Po pierwsze, wskazuje na możliwość skrócenia terminów dotyczących procedur udzielania zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego oraz przetargu ograniczonego w postępowaniach powyżej progu unijnego, należycie uzasadniając stan pilnej konieczności.

O ile nie ma wątpliwości, że stan pandemii jest stanem pilnej konieczności w zakresie zamówień koniecznych do jej przeciwdziałania, o tyle nie wydaje się, aby proponowane skrócenie terminów było zawsze rozwiązaniem najbardziej optymalnym z perspektywy zapewnienia pilności dostaw, biorąc pod uwagę zwiększony popyt, występujące zakłócenia łańcucha dostaw oraz trudności administracyjne.

Przy zamówieniach pilnych, wręcz natychmiastowych, Komisja zauważa też mankament i podkreśla, że: „Procedury ze skróconymi terminami służą zaspokojeniu (…) potrzeb w perspektywie średniookresowej (…)”. Natomiast możliwość zaspokojenia pilnych potrzeb daje zastosowanie negocjacji bez uprzedniej publikacji.

Negocjacje bez ogłoszenia i zamówienie z wolnej ręki

Po drugie, Komisja Europejska wskazuje na możliwość stosowania procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji czyli, odnosząc się do naszej ustawy, będzie to udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki.

Korzystanie z tej procedury ma charakter wyjątkowy. Przy czym Komunikat wskazuje, że wydarzenia związane z COVID-19:

„(…) a zwłaszcza ich konkretny rozwój, należy uznać za niemożliwe do przewidzenia przez jakąkolwiek instytucję zamawiającą. Szczególne potrzeby szpitali i innych instytucji opieki zdrowotnej

w zakresie zapewnienia leczenia, sprzętu ochrony osobiste, respiratorów, dodatkowych łóżek oraz dodatkowej intensywnej terapii i infrastruktury szpitalnej, w tym wszelkich urządzeń technicznych,

nie mogły z pewnością zostać przewidziane i zaplanowane z wyprzedzeniem, a zatem stanowią dla instytucji zamawiających niemożliwe do przewidzenia wydarzenie”.

Komisja Europejska uznaje za spełnioną przesłankę „wyjątkowo pilnej konieczności uniemożliwiającej zachowanie ogólnych terminów” w przypadku zaspokojenia natychmiastowych potrzeb szpitali i instytucji opieki zdrowotnej.

Ocenę tego, czy zastosowanie procedur konkurencyjnych ze skróconymi terminami jest niemożliwe, Komunikat pozostawia zamawiającym.

Cdn.

Zamówienia publiczne w dobie epidemii COVID-19

Obowiązuje trudny czas dla naszego życia, zdrowia, gospodarki i rozwoju przedsiębiorstw. Czas to niełatwy także ze względów politycznych i społecznych. Niezależenie, musimy funkcjonować w tej trudnej sytuacji, która zaskoczyła cały świat. Rząd przyjął szereg regulacji, które mają zapewnić nam bezpieczeństwo zdrowotne i gospodarcze. Jednym z tych rozwiązań jest przyjęta ustawa z dnia         2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem  COVID-19,   innych   chorób   zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

(Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

Jednym z rozwiązań jest przyjęty przepis art. 6. „Do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – dalej Pzp, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

Przepis upoważnia zatem zamawiającego do odstąpienia od stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jeżeli zostaną spełnione przesłanki w nim przewidziane. Oczywiście decyzja o zastosowaniu wyłączenia, o którym mowa w art. 6 ustawy o COVID-19 powinna być każdorazowo poprzedzona dokonaniem przez zamawiającego analizy konkretnego stanu faktycznego. Art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19 definiuje niezbędność działania, jako wszelkie czynności związane ze:

    – zwalczaniem zakażenia,

    – zapobieganiem rozprzestrzenianiu się,

    – profilaktyką,

    – zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV2.

O niezbędności zamówień na dostawy lub usługi, w art. 6 ustawy o COVID-19, można zatem mówić w sytuacji, gdy dostawy lub usługi są niezbędne do realizacji przywołanych wyżej celów. Jeżeli więc analizowana dostawa lub usługa jest niezbędna do przeciwdziałania COVID-19 konieczne jest dalsze zbadanie, czy w analizowanej sprawie zaistniała dalsza przesłanka do zastosowania wyłączenia, o którym mowa w art. 6 ustawy o COVID-19, tj. czy zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby, lub czy wymaga tego ochrona zdrowia publicznego. Do zastosowania przepisu wymagane jest zaistnienie jednej z ww. przesłanek. Będą oczywiście przypadki, gdzie będą występowały łącznie.

Istotne znaczenie dla podjęcia decyzji przez zamawiającego, co do wyłączenia, na podstawie art. 6, stosowania ustawy Pzp, mają wskazania, jak dokonać zbadania zaistnienie przesłanek wyłączających Pzp. Ustawa COVID -19 o tym nie stanowi, a więc:

–     jak należy to badać,

– czy zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby, ani

–     jak ocenić, czy zastosowania wyłączenia wymaga ochrona zdrowia publicznego.

Zamawiający dokonuje tej oceny po rozważeniu okoliczności stanu faktycznego konkretnej sprawy z uwzględnieniem informacji przekazywanych przez organy właściwe w zakresie ochrony zdrowia, w szczególności przez Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego itp.

Okoliczności związanych z walką wywołaną epidemią, przyjąć można, że wyłączenie będzie możliwe głównie w zakresie zamówień na zakup: sprzętu medycznego, wyrobów medycznych, środków ochrony indywidualnej, preparatów do dezynfekcji. W każdym przypadku konieczne jest ustalenie, że w stanie faktycznym konkretnej sprawy zaistniały przesłanki zastosowania przepisu art. 6 ustawy o COVID-19. Jednak czy rzeczywiście tylko realizacja tych zamówień jest objęta tym wyjątkiem?

Cdn.