Brak jest możliwości wykluczenia takiego wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w ramach tzw. przesłanek obligatoryjnych określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm) – dalej p.z.p. Zamawiający może natomiast przewidzieć przesłankę fakultatywną określoną w art. 24 ust. 5 pkt 3 p.z.p.

Uzasadnienie:

Wykonawca, który jednocześnie jako osoba fizyczna pełni stanowisko kierownika działu infrastruktury ma prawo ubiegać się o udzielenie zamówienia w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego.

W takim przypadku, Zamawiający nie będzie miał możliwości wykluczenia tego wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 19 p.z.p., gdyż zgodnie z treścią tego przepisu z postępowania wyklucza się wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż poprzez jego wykluczenie. Podkreślenia wymaga, że dyspozycja tego przepisu wskazuje na rzeczywisty udział wykonawcy w przygotowaniu postępowania. Jeśli już na tym etapie tj. etapie przygotowania postępowania, kierownik działu infrastruktury wyłączył się od działania, niniejsza przesłanka wykluczenia nie będzie miała zastosowania.

Niemniej w oparciu o przepis art. 31 d p.z.p. rekomenduje się przekazanie przez Zamawiającego wykonawcom informacji, które kierownik działu infrastruktury mógł powziąć przed wyłączeniem się z przygotowywania postępowania (np. informacje o wartości zamówienia określone przy opracowywaniu budżetu). Należy te informacje rozumieć bardzo szeroko, tak aby uciąć wszelkie spekulacje w tym zakresie, będą to w szczególności kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, szacowana wartość. W tym zakresie zaleca się wydłużenie terminu składania ofert.

Zaleca się również uzyskanie oświadczenia o którym mowa w art. 17 ust. 2 p.z.p. od kierownika działu infrastruktury w związku z jego wyłączeniem się. Natomiast w stosunku do pracowników z działu infrastruktury zaleca się odebranie oświadczenia w trybie art. 17 ust. 2a p.z.p. Są to działania wynikające z daleko idącej ostrożności.

Wskazania wymaga, że Zamawiający może również przewidzieć przesłankę wykluczenia określoną w art. 24 ust. 5 pkt 3 p.z.p. Zgodnie z treścią tego przepisu zamawiający może wykluczyć wykonawcę, jeżeli wykonawca lub osoby uprawnione do jego reprezentowania pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 p.z.p. z m.in. zamawiającym czy osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a p.z.p. – chyba że możliwe jest zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.

Reasumując, brak jest możliwości wykluczenia takiego wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w ramach tzw. przesłanek obligatoryjnych określonych w art. 24 ust. 1 p.z.p. Zamawiający może natomiast przewidzieć przesłankę fakultatywną określoną w art. 24 ust. 5 pkt 3 p.z.p.

Jesteś zainteresowany/-a naszą ofertą?

Skontaktuj się z nami