W postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej p.z.p., nie przysługuje wykonawcy możliwość wniesienia odwołania. Uprawnienie do złożenia odwołania w postępowaniu, którego przedmiotem są usługi społeczne aktualizuje się jedynie, gdy wartość tego zamówienia przekracza 750 000 euro w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa lub 1 000 000 euro w przypadku zamówień sektorowych. Nie ma przy tym znaczenia, czy postępowanie to jest prowadzone w ramach realizacji projektu unijnego.

Procedura udzielenia zamówienia na usługi społeczne, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 p.z.p. została przez ustawodawcę w znacznym stopniu uproszczona. W zasadzie jedynymi wymogami określonymi ustawą są: zamieszczenie przez zamawiającego, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej albo stronie internetowej zamawiającego ogłoszenia o zamówieniu, z podaniem terminu składania ofert, opisu przedmiotu zamówienia i określeniem kryteriów oceny ofert, udzielenie zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny, niedyskryminujący oraz zamieszczenie przez zamawiającego na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej albo stronie internetowej zamawiającego informacji o udzieleniu albo o nieudzieleniu zamówienia. Art. 138o p.z.p. stanowi więc osobną podstawę prawną do udzielenia zamówienia na usługi społeczne i wszystkie regulacje związane z tego typu zamówieniami zostały opisane w przytoczonym wyżej artykule. Przepisy zaś nie przewidują odesłania do przepisów działu VI p.z.p. regulującego kwestię środków ochrony prawnej w tym możliwości wniesienia odwołania. Co za tym idzie należy uznać, iż możliwość wniesienia odwołania nie przysługuje wykonawcy w tego typu postępowaniu.

Tożsame stanowisko zajął Urząd Zamówień Publicznych (Pismo z dnia , wydane przez: Urząd Zamówień Publicznych, Czy wykonawca, składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 138o ustawy Pzp, może złożyć odwołanie?, www.uzp.gov.pl.):

„Procedura udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ustawy Pzp, tj. zamówień, których wartość nie przekracza 750 000 euro - w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa lub 1 000 000 euro - w przypadku zamówień sektorowych, tworzona jest przez samego zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest w tym zakresie jedynie do uwzględnienia norm zawartych w art. 138o ust. 2-4 znowelizowanej ustawy Pzp, które to przepisy nie przewidują odesłania do stosowania przepisów działu VI ustawy Pzp, tak jak to jest w przypadku zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartościach przekraczających kwoty, o których mowa w art. 138g ustawy Pzp. Uwzględniając powyższe, uznać należy, że wykonawcy uczestniczącemu w takim postępowaniu nie przysługuje odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. W przypadku postępowań prowadzonych w oparciu o art. 138o ustawy Pzp zamawiającego nie wiążą przepisy ustawy Pzp, z wyjątkiem reguł wskazanych w ust. 2-4 powyższego artykułu, a co za tym idzie zasadnym wydaje się twierdzenie, że wykonawca nie ma możliwości skorzystania ze środków odwoławczych przewidzianych w dziale VI ustawy Pzp.”

Jesteś zainteresowany/-a naszą ofertą?

Skontaktuj się z nami