Zgodnie z art.  90 ust 1 pzp, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.

Natomiast art. 90 ust. 1a pkt 1 wskazuje w jakiej sytuacji wezwanie takie jest obowiązkowe,
tj. w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

Zamawiający często bezkrytycznie stosują się do wskazanego w tym przepisie obowiązku i wzywają wykonawców do stosownych wyjaśnień. Tymczasem końcowy fragment przepisu art. 90 ust. 1a pkt 1 pzp stanowi, że wezwania można zaniechać, jeżeli rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.

Ponieważ ustawodawca takich okoliczności nie zdefiniował, z pomocą przychodzi orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej. Można w tym zakresie przytoczyć następujące orzeczenia:

Jesteś zainteresowany/-a naszą ofertą?

Skontaktuj się z nami