Zgodnie z art. 24 ust. 11 pzp wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23.

Samo niedochowanie terminu, o którym mowa w powołanym przepisie, nie wiąże się od razu z negatywnymi skutkami dla wykonawcy. W szczególności nie prowadzi do jego wykluczenia z postępowania. Uchybienie 3-dniowemu terminowi nie zostało bowiem obwarowane przez ustawodawcę sankcją wykluczenia z postępowania, zaś katalog podstaw do wykluczenia z postępowania ma charakter zamknięty i nie powinien być interpretowany rozszerzająco. Niemniej jednak zamawiający powinien dokonać weryfikacji braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawców ubiegających się o to samo zamówienie (względnie o jego część), która to przynależność mogłaby prowadzić do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu. Jest to jedna z obowiązkowych czynności zamawiającego w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

A zatem w przypadku braku złożenia samodzielnie przez wykonawcę oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej, o którym stanowi art. 24 ust. 11 ustawy pzp, zamawiający powinien wezwać wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 ustawy pzp do uzupełnienia takiego dokumentu, wyznaczając wykonawcy w tym celu odpowiedni termin na dokonanie takiej czynności. Dopiero brak uzupełnienia na wezwanie zamawiającego takiego dokumentu powinien skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania w oparciu o treść art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy pzp. W powyższych okolicznościach należałoby uznać, że wykonawca nie wykazał braku podstaw do wykluczenia z postępowania, poprzez nieprzedłożenie wymaganego przez zamawiającego, a niezbędnego do przeprowadzenia postępowania (oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania), oświadczenia lub dokumentu.

Jesteś zainteresowany/-a naszą ofertą?

Skontaktuj się z nami