W postępowaniu na usługi społeczne powyżej progów określonych w art. 138g ustawy 2 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej p.z.p., zgodnie z art. 138l p.z.p. zastosowanie ma regulacja art. 180 p.z.p., a więc odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami p.z.p. czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie przepisów p.z.p. Dotyczy to nie tylko przepisów, co do których odwołują się art. 138l i art. 138m p.z.p. ale wszystkich przepisów regulujących postępowanie w przypadku zamówienia na usługi społeczne (a więc w szczególności art. 138g – 138s p.z.p.)

Uzasadnienie:

W przypadku zamówień na usługi społeczne, prowadzonych na podstawie art. 138g p.z.p. i następnych (to jest o szacunkowej wartości równej lub wyższe 750 000 euro - w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz 1 000 000 euro - w przypadku zamówień sektorowych), zgodnie z art. 138l p.z.p. zastosowanie mają przepisy działu VI Środki ochrony prawnej, który obejmują także Rozdział  2 Odwołanie.

W związku z tym, iż zgodnie z §  1 pkt. 5 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. 2019 poz. 2450), w przypadku zamówień społecznych próg o którym mowa w art. 11 ust. 8 p.z.p. wynosi 750 000 euro, do odwołań zastosowanie ma art. 180 ust. 1. p.z.p.

Zgodnie z art. 180 ust. 1 p.z.p.: Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Tym samym w postępowaniu, którego przedmiot stanowią usługi społeczne, o szacowanej wartości powyżej 750 000 euro, odwołanie przysługuje od czynności zamawiającego, która jest albo niezgodna z p.z.p. lub od zaniechania czynności, co do której był on zobowiązany na mocy przepisów ustawy. Dotyczy to nie tylko przepisów, co do których odwołują się art. 138l i art. 138m p.z.p. ale wszystkich przepisów regulujących postępowanie w przypadku zamówienia na usługi społeczne (a więc w szczególności art. 138g – 138s p.z.p.).

Jesteś zainteresowany/-a naszą ofertą?

Skontaktuj się z nami