W postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej p.z.p., nie przysługuje wykonawcy możliwość wniesienia odwołania. Uprawnienie do złożenia odwołania w postępowaniu, którego przedmiotem są usługi społeczne aktualizuje się jedynie, gdy wartość tego zamówienia przekracza 750 000 euro w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa lub 1 000 000 euro w przypadku zamówień sektorowych. Nie ma przy tym znaczenia, czy postępowanie to jest prowadzone w ramach realizacji projektu unijnego.

Procedura udzielenia zamówienia na usługi społeczne, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 p.z.p. została przez ustawodawcę w znacznym stopniu uproszczona. W zasadzie jedynymi wymogami określonymi ustawą są: zamieszczenie przez zamawiającego, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej albo stronie internetowej zamawiającego ogłoszenia o zamówieniu, z podaniem terminu składania ofert, opisu przedmiotu zamówienia i określeniem kryteriów oceny ofert, udzielenie zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny, niedyskryminujący oraz zamieszczenie przez zamawiającego na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej albo stronie internetowej zamawiającego informacji o udzieleniu albo o nieudzieleniu zamówienia. Art. 138o p.z.p. stanowi więc osobną podstawę prawną do udzielenia zamówienia na usługi społeczne i wszystkie regulacje związane z tego typu zamówieniami zostały opisane w przytoczonym wyżej artykule. Przepisy zaś nie przewidują odesłania do przepisów działu VI p.z.p. regulującego kwestię środków ochrony prawnej w tym możliwości wniesienia odwołania. Co za tym idzie należy uznać, iż możliwość wniesienia odwołania nie przysługuje wykonawcy w tego typu postępowaniu.

Tożsame stanowisko zajął Urząd Zamówień Publicznych (Pismo z dnia , wydane przez: Urząd Zamówień Publicznych, Czy wykonawca, składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 138o ustawy Pzp, może złożyć odwołanie?, www.uzp.gov.pl.):

„Procedura udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ustawy Pzp, tj. zamówień, których wartość nie przekracza 750 000 euro - w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa lub 1 000 000 euro - w przypadku zamówień sektorowych, tworzona jest przez samego zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest w tym zakresie jedynie do uwzględnienia norm zawartych w art. 138o ust. 2-4 znowelizowanej ustawy Pzp, które to przepisy nie przewidują odesłania do stosowania przepisów działu VI ustawy Pzp, tak jak to jest w przypadku zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartościach przekraczających kwoty, o których mowa w art. 138g ustawy Pzp. Uwzględniając powyższe, uznać należy, że wykonawcy uczestniczącemu w takim postępowaniu nie przysługuje odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. W przypadku postępowań prowadzonych w oparciu o art. 138o ustawy Pzp zamawiającego nie wiążą przepisy ustawy Pzp, z wyjątkiem reguł wskazanych w ust. 2-4 powyższego artykułu, a co za tym idzie zasadnym wydaje się twierdzenie, że wykonawca nie ma możliwości skorzystania ze środków odwoławczych przewidzianych w dziale VI ustawy Pzp.”

Także fakt prowadzenia postępowania w ramach realizacji projektu unijnego w żadnym stopniu nie wpływa na rozszerzenie możliwości zastosowania środków ochrony prawnej, bowiem żaden przepis p.z.p. nie przyznaje takiego uprawnienia.

Nie jest istotne także, że wartość zamówienia przekracza 30 tyś euro. Istotnie bowiem próg ten nie jest progiem stosowanym w ramach zamówień na usługi społeczne. Uprawnienie do złożenia odwołania w postępowaniu, którego przedmiotem są usługi społeczne aktualizuje się jedynie, gdy wartość tego zamówienia przekracza 750 000 euro w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa lub 1 000 000 euro w przypadku zamówień sektorowych. Wynika to z treści art. 138l, zgodnie z którym postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne jest prowadzone z zastosowaniem między innymi przepisów działu VI p.z.p.

Jesteś zainteresowany/-a naszą ofertą?

Skontaktuj się z nami