III. Prawne aspekty prowadzenia działalności dla firm funkcjonujących na rynku zamówień publicznych

Szkolenie online

Informacje praktyczne

Czas trwania: 1 dzień (8h)

Cena (wkład własny): 68,76 zł (zwolnione z VAT)

Dla kogo są szkolenia? Dla małych, mikro i średnich przedsiębiorstw z całej Polski.
Jak otrzymać dofinansowanie? Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci w formalnościach!
Szkolenie odbywa się online. Aby wziąć w nim udział wystarczy komputer i internet.


Program szkolenia

Zamówienia do 130 000 zł w systemie zamówień publicznych (2 godziny szkoleniowe)

1. Ogólne zasady udzielania zamówień publicznych o wartości do 130 000 zł
2. Opis przedmiotu zamówienia i warunki w zamówieniach podprogowych
3. Pojęcie oferty i jej formy w zamówieniach o wartości poniżej wartości progowej
4. Zasady udzielania zamówień podprogowych współfinansowanych ze środków UE
5. Co to jest „baza konkurencyjności” i inne platformy zamówień podprogowych współfinansowanych
ze środków UE
6. Dostęp do informacji o zamówieniach podprogowych
II. Spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu (1 godzina szkoleniowa)
1. Warunki udziału i przesłanki wykluczenia – podmiotowe środki dowodowe w postępowaniu
2. Przesłanki wykluczeń w związku z konfliktem w Ukrainie
3. Uzupełnienie/ wyjaśnienia treści dokumentów w przypadku ich braku lub błędów
4. Tworzenie konsorcjów, reprezentacja konsorcjum oraz odpowiedzialność członków konsorcjum –
(warsztat)

III. Przygotowanie oferty (1 godzina szkoleniowa)

1. Oferta, jej forma i weryfikacja formalna
2. Wadium (czyli co to jest i w jakiej formie może być składane) – kiedy zamawiający zatrzyma wadium
i jak skutecznie bronić się przed jego zatrzymaniem
3. Przygotowanie oferty zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu na
dostawy, usługi, roboty budowlane – (warsztat)

IV. Omyłki i błędy w ofertach – zasady poprawiania, odrzucenie ofert (1 godzina szkoleniowa)

1. Zasady poprawiania omyłek oczywistych
2. Zasady poprawiana innej omyłki
3. Błąd w obliczeniu ceny
4. Badanie rażąco niskiej ceny i obowiązki dowodowe wykonawcy – jak udowodnić że moja oferta nie
zawiera rażąco niskiej ceny – przykłady
5. Przesłanki odrzucenia oferty

V. Umowy w sprawie zamówienia publicznego (3 godziny szkoleniowe)

1. Ogólne ustawowe zasady zawierania umów w sprawie zamówienia publicznego
2. Pełnomocnictwa i zasady reprezentacji
3. Wymagane przepisami Pzp postanowienia umowy
4. Klauzule abuzywne w umowach o zamówienie publiczne
5. Klauzule waloryzacyjne w umowach o zamówienie publiczne
6. Zasady powoływania podwykonawstwa, zakres zamówienia powierzony podwykonawcom
7. Podwykonawca a podmiot trzeci – wzajemne relacje ich zmiany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego oraz obowiązywania umowy
8. Roszczenia podwykonawców – zasady płatności na rzecz podwykonawców
9. Umowa na roboty budowlane a podwykonawstwo
10. Zaliczka i płatności częściowe dla umów długoterminowych
11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (co to jest i w jakiej formie może być wniesione)
12. Kary umowne
13. Zmiana umowy o udzielenie zamówienia – zmiany istotne w zakresie ceny, terminu realizacji – czy są
możliwe do wprowadzenia ?
14. Wynagrodzenie ryczałtowe i zmiana wynagrodzenia umownego
15. Wynagrodzenie kosztorysowe: zasad obliczania i zmiana wynagrodzenia kosztorysowego
16. Odstąpienie od umowy o zamówienie publiczne

Dodatkowe korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

Dodatkowo z racji uczestnictwa w szkoleniu uzyskają Państwo bezpłatny dostęp do Bazy wykonawców w stosunku do których mogą wystąpić podstawy do wykluczenia na okres 3 miesięcy. Jednym słowem będą Państwo mogli weryfikować swoją konkurencję pod kątem ewentualnego wykluczenia z postępowania (więcej informacji tutaj).


Organizator

Wielkopolska Grupa Prawnicza jest kancelarią specjalizującą się w zamówieniach publicznych (od strony zamawiających jak i wykonawców). Obsługujemy postępowania dla Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie wydatkowania środków publicznych.

Trenerzy

Andrzej Łukaszewicz

Andrzej Łukaszewicz

Od 1989 r. zajmuje się  przygotowaniem, prowadzeniem i doradztwem w zakresie zamówień publicznych zamawiających .

Posiada także bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów wykonawców, w tym reprezentację przed składami orzekającymi Krajowej Izby Odwoławczej. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Współpracował z Wolters Kluwer Polska SA,  aktualnie współpracuje z wydawnictwem Wiedza i Praktyka oraz specjalistycznym dwumiesięcznikiem „Zamawiający”.

Wykładowca studiów podyplomowych: Politechniki Poznańskiej ( Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno – Prywatne), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ( Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych), Wykładowca i promotor w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Toruniu, Bydgoszczy  (Zamówienia publiczne), a także wykładowca na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne).

Od 2007 r. prowadzi autorskie szkolenia i  warsztaty z zamówień publicznych skierowane, zarówno do przedstawicieli zamawiających, jak i wykonawców. Obecnie doktorant Politechniki Poznańskiej, Wydziału Inżynierii Zarządzania –  specjalizacja zamówienia publiczne.  Informacje dodatkowe na stronie:  www.zprzetargi.pl.  Absolwent Uniwersytetu im.A.Mickiewicza w Poznaniu oraz członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oddział Poznań.

Ewa Walkowiak

Ewa Walkowiak

Radca prawny, kierownik działu zamówień publicznych i wydatkowania środków unijnych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w renomowanych kancelariach prawnych. Posiada doświadczenie w zakresie zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi oraz w doradztwie prawnym zamawiającym, wykonawcom oraz podmiotom świadczącym usługi inżyniera kontraktu w realizacji kontraktów o zamówienie publiczne. Posiada również doświadczenie w reprezentowaniu uczestników procesu inwestycyjnego w postępowaniach przed sądami powszechnymi.

Ewa Żak

Ewa Żak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP). Udziela konsultacji merytorycznych, interpretacji prawnych i praktycznych, dotyczących trudnych zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi. Od ponad 22 lat zajmuje się zagadnieniami zamówień publicznych. Od 18 lat prowadzi szkolenia tematyczne w całej Polsce, m.in. dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Ochrony Środowiska, urzędów wojewódzkich, marszałkowskich. W wykładach uczestniczy rocznie tysiące zadowolonych i usatysfakcjonowanych słuchaczy. Dynamiczny charakter wykładu, praktyczne przykłady, dobry kontakt ze słuchaczami – to atuty, które wpływają na ogromne zainteresowanie uczestników szkoleń. Liczne doradztwo, jakiego dokonuje przesądza o dużym zaufaniu, jakim darzą ją przedsiębiorcy. Posiada bogate doświadczenie w pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Praktyka poparta także zastępstwem procesowym przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykonawca wielu audytów wewnętrznych w zakresie oceny poprawności realizowania procedur o zamówienie publiczne (jednostki samorządu terytorialnego, publiczne zakłady). Autorka artykułów w prasie branżowej (Builder)

Jesteś zainteresowany/-a naszą ofertą?

Skontaktuj się z nami