W trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 Pzp zmawiający może wskazać możliwość negocjowania ofert w celu ich ulepszenia. Potocznie ta koncepcja zwana jest Wariantem II Trybu podstawowego.  Informację o możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej poprzedzonej negocjacjami zamawiający przedstawia w treści ogłoszenia o zamówieniu , które publikowane jest w Biuletynie zamówień publicznych.  W dniu publikacji ogłoszenia zamawiający także zapewnia nieodpłatny , nieograniczony dostęp do Specyfikacji Warunków Zamówienia zamieszczając jej treść na stronie prowadzonego postępowania. W wariancie drugim jak i w wariancie I terminy składania ofert pozostają takie same, tj. min. 7 dni w postępowaniu, którego przedmiotem jest dostawa lub usługa i min. 14 dni w postępowaniu, którego przedmiotem jest robota budowlana.

Zamawiający wskazuje w dokumentacji postępowania możliwość prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia  złożonych ofert.  Wymaga to wskazania obszaru jakiego będą dotyczyły negocjacje, które mogą dotyczyć wyłącznie  tych elementów treści oferty, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert (art. 278 Pzp) , z tymże negocjacje nie mogą doprowadzić do zmiany treści SWZ.

Przed  upływem terminu składania ofert wykonawcy mogą zawrócić się do  zamawiającego z  wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków zamówienia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.  Zamawiający udziela odpowiedzi na wniesione zapytania umieszczając je na stronie prowadzonego postępowania, niezwłocznie lecz nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert w przypadku, gdy zapytania wpłynęły najpóźniej na 4 dni przed upływem terminu składnia ofert.

Jeżeli zamawiający nie udzieli odpowiedzi w powyższym terminie zobowiązany jest do przedłużenia terminu ich składnia odpowiednio o czas niezbędny do należytego przygotowania i złożenia ofert w postępowaniu. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ ( art. 284 Pzp).

W wariancie II zamawiający może ograniczyć liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert, o ile liczba ta jest wystarczająca aby zapewnić konkurencję w liczbie nie mniejszej niż trzech. Wymogiem art. 288 Pzp jest wskazanie w treści ogłoszenia oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia, kryteria oceny oferty, które zamierza zamawiający stosować e celu ograniczenia liczby wykonawców zapraszanych do negocjacji oraz podaje maksymalna liczbę wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji.

Wykonawcy składają oferty w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert na stronie prowadzonego postępowania wskazując nazwy i adres wykonawców oraz cenę złożonych ofert.

Po otwarciu ofert dokonuje ich w badania w kontekście przesłanek odrzucenia według art. 226 Pzp oraz dokonuje weryfikacji w zakresie złożonego oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1 Pzp w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku przesłanek wykluczenia. Zamawiający udostępnia oferty wraz załącznikami niezwłocznie po ich otwarciu, nie później jednak niż 3 dniu od dnia ich otwarcia.

 Po dokonaniu tej czynności zamawiający może podjąć decyzję o przeprowadzeniu negocjacji lub odstąpić od tej możliwości. Decyzja w tym zakresie jest arbitralna. W przypadku odstąpienia od negocjacji zamawiający prowadzić będzie postępowanie analogicznie tak jak przebiega ono w wariancie I.

Natomiast w przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji,  zamawiający zaprasza do negocjacji wszystkich lub wybranych wykonawców w zależności od tego czy skorzystał uprzednio z dyspozycji art. 288 Pzp.  Zamawiający prowadzi z wykonawcami negocjacje wyłącznie w obszarze  kryteriów oceny ofert. Oferta wykonawcy niezaproszonego do negocjacji uznaje się za odrzuconą ( art. 289 ust.2).  Podczas negocjacji ofert zamawiający zapewnia równe traktowanie wykonawców  oraz poufność uzyskanych informacji.  Negocjacje mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków komunikacji elektrofonicznej lub prowadzone ustnie co reguluje art. 61 ust.2 Pzp.  Zamawiający informuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy pozostali w postępowaniu o zakończeniu negocjacji oraz zaprasza do składania ofert ostatecznych (art. 293 Pzp).

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert ostatecznych wyznaczając termin nie krótszy niż 5 dni w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia sa dostawy lub usługi i nie krótszy niż 10 dni w przypadku robót budowlanych. Wykonawcy składają oferty ostateczne podlegające ocenie przez zamawiającego.  Na podstawie dokonanej oceny punktowej zaprasza wykonawcę, który uzyskał najwyższą liczbę punktów do złożenia podmiotowych środków dowodowych jeżeli były one wymagane wyznaczając termin nie krótszy niż 5 dni od daty przesłania wniosku. Po złożeniu podmiotowych środków dowodowych zamawiający dokonuje ich weryfikacji i dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej.  Powyższe wymaga zamieszczenia informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przekazania wykonawcom środkami komunikacji elektronicznej. Zmawiający wyznacza termin zawarcia umowy nie krótszy niż 5 dni od dania przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej. Tak więc Tryb podstawowy w wariancie I jeżeli zamawiający odstąpi od negocjacji faktycznie staje się realizacyjnie wariantem I.

Poniżej schemat graficzny dla Trybu podstawowego Wariant II:

Jesteś zainteresowany/-a naszą ofertą?

Skontaktuj się z nami