W nowej ustawie z 2019r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.), która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021r jest wprowadzenie nowej, uproszczonej procedury dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych. Z uzasadnienia do ustawy dowiadujemy się, że „Procedura uproszczona (tryb podstawowy), gwarantując realizację celów systemu zamówień publicznych, zapewnia zarazem zamawiającym odpowiednią elastyczność umożliwiającą optymalną organizację procesu udzielania zamówienia publicznego”. Nowe regulacje będą także sprzyjać dialogowi z wykonawcami. Ma to ułatwić realizację zamówień, które między innymi przez prowadzenie dialogu przyczynią się do pozyskania innowacyjnych rozwiązań dotyczących konkretnego zamówienia.

Wprowadzając tę nową procedurę, odbiegającą zupełnie od dotychczasowych praktyk, odwołano się do komunikatu wyjaśniającego Komisji Europejskiej dotyczącego prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (Dz. Urz. UE C 179 z 01.08.2006, str. 2), gdzie mają zastosowanie między innymi takie reguły:

   - obowiązek uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu (przy zachowaniu wyjątków);

    - uczciwa i bezstronna procedura udzielenia zamówienia;

    - niedyskryminujący opis przedmiotu zamówienia;

    - wzajemne uznawanie;

   - odpowiednie terminy itd.

Oznacza to, że zasady oparte są także o postanowienia ogólnotraktatowe państw wspólnoty europejskiej czyli Traktat Unii Europejskiej.

Obowiązek uprzedniej publikacji znajduje zastosowanie w ogłoszeniu o zamówieniu poniżej progów unijnych, które zamieszczane będzie w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej BZP).

Fakultatywnie, a więc nie będzie obowiązku udostępniania ogłoszenia na stronie internetowej oraz zamieszczania w siedzibie, jak to się dzieje obecnie. Pozyskanie więc wiedzy o postępowaniach w sprawie zamówień publicznych, przy wartości tzw. niskobudżetowych lub krajowych, oparte będzie o ogłoszenia z BZP,

Zasady kwalifikacji podmiotowej wykonawcy to będzie o możliwość, a nie obowiązek, stawiania warunków podmiotowych, a także żądania podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia czy spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie będzie, jak dotychczas, przeprowadzał postępowania poniżej progu unijnego w trybie przetargu nieograniczonego. Przy tej wartości zamówienia – przeprowadza się ich najwięcej – przebieg procedury postępowania o udzielenie zamówienia będzie oparty o przyjęty w ustawie TRYB PODSTAWOWY.

Zamawiający poza tym trybem będzie mógł ponadto stosować tryb: partnerstwo innowacyjne, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki.

c.d w cz. II

Jesteś zainteresowany/-a naszą ofertą?

Skontaktuj się z nami