Analizując Ustawę PZP w zakresie regulacji dotyczącej udostępniania potencjału przez podmiot trzeci przy zamówieniach na roboty budowlane, w świetle chociażby regulacji zawartej w art. 22a ust. 4 pzp, strony postępowania najczęściej wiążą z koniecznością wykazania, że podmiot udostępniający danego potencjału wykonawcy, będzie przez tego wykonawcę zaangażowany w realizację zamówienia jako podwykonawca.

Tymczasem w wyroku z dnia 20 lipca 2018 roku (KIO 1336/18), Krajowa Izba odwoławcza stwierdziła, że:

dla udostępnienia zasobu doświadczenia przez podmiot trzeci, zgodnie z art. 22a ust. 4 p.z.p.
i orzecznictwem w tym zakresie, koniecznym jest wykazanie rzeczywistego dysponowania zasobami podmiotu trzeciego i realizacja robót przez ów podmiot - samodzielna lub wspólnie z wykonawcą.

Wskazując jednocześnie, iż:

nieuprawnionym jest twierdzenie, że dla spełnienia normy art. 22a ust. 4 p.z.p., koniecznym jest, ażeby podmiot udostępniający zasoby występował w charakterze podwykonawcy. Po pierwsze, taki wymóg byłby niezgodny z ogólną zasadą wynikającą z art. 22a ust. 1 p.z.p. - że dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu można powołać się na zasoby podmiotu trzeciego, niezależnie od charakteru stosunków prawnych łączących wykonawcę z tym podmiotem. Po drugie w orzecznictwie akcentuje się konieczność zapewnienia realnej realizacji zamówienia przez podmiot trzeci. Jednakże realizacja ta nie musi oznaczać podwykonawstwa.

Wskazując, że w analizowanej sprawie za wystarczające na spełnienia normy wynikającej z przepisu art. 22a ust. 4 pzp, będzie zatrudnienie przez wykonawcę, do realizacji robót objętych zamówieniem, odpowiednio doświadczonej osoby w charakterze brygadzisty.

Jesteś zainteresowany/-a naszą ofertą?

Skontaktuj się z nami