W ramach nowego Prawa zamówień publicznych, które wejdzie w życie z początkiem 2021 roku, w dziale dotyczącym umów pojawiło się kilka zupełnie nowych regulacji, nieznanych aktualnie obowiązującej ustawie.

Pierwsza z nich dotyczy raportu z realizacji zamówienia publicznego i została wprowadzona przepisem art. 446 nowego pzp. Przepis ten stanowi, że zamawiający w określonych sytuacjach ma obowiązek sporządzić raport
z realizacji zamówienia, w którym dokonać ma oceny tejże realizacji. Raport taki należy opracować
w następujących przypadkach:

  1. na realizację zamówienia wydatkowano kwotę wyższą co najmniej o 10% od wartości ceny ofertowej;
  2. na wykonawcę zostały nałożone kary umowne w wysokości co najmniej 10% wartości ceny ofertowej;
  3. wystąpiły opóźnienia w realizacji umowy przekraczające co najmniej 30 dni;
  4. zamawiający lub wykonawca odstąpił od umowy w całości lub w części, albo dokonał jej wypowiedzenia w całości lub w części.

W przypadku, gdy nie zachodzi żadna ze wskazanych wyżej okoliczności, zamawiający może sporządzić raport, jednak nie ma już w tym zakresie obowiązku.

Raport powinien zawierać w sobie informacje w zakresie:

  1. wskazania kwoty, którą wydatkowano na realizację zamówienia, oraz porównanie jej z kwotą wynikającą z szacowania wartości zamówienia oraz ceną całkowitą, podaną w ofercie albo maksymalną wartością nominalną zobowiązania zamawiającego wynikającą z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe;
  2. wskazania okoliczności, o których mowa w ust. 1, oraz przyczyn ich wystąpienia;
  3. oceny sposobu wykonania zamówienia, w tym jakości jego wykonania;
  4. wniosków co do ewentualnej zmiany sposobu realizacji przyszłych zamówień lub określenia przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem celowości, gospodarności i efektywności wydatkowania środków publicznych.

Jednocześnie ustawodawca zakreśla podmiotom zamawiającym termin na sporządzenie raportu, wskazując, że należy to zrobić w ciągu miesiąca, licząc odpowiednio od dnia:

  1. sporządzenia protokołu odbioru lub uznania umowy za wykonaną, albo
  2. rozwiązania umowy w wyniku złożenia oświadczenia o jej wypowiedzeniu albo odstąpieniu od niej.

Jesteś zainteresowany/-a naszą ofertą?

Skontaktuj się z nami