Mając na uwadze treść art. 22 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej p.z.p., należy stwierdzić, iż ustawodawca nie nałożył na zamawiającego obowiązku określenia warunków udziału w postępowaniu, lecz dał mu takie uprawnienie. Niemniej zamawiający decydując się na postawienie warunku udziału dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej musi mieć na uwadze to, iż art. 22 ust. 1b pkt 1 p.z.p. obliguje go do zbadania, czy do realizacji przedmiotu zamówienia inne akty prawne wymagają posiadania tych kompetencji lub uprawnień.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 p.z.p. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.

Zgodnie natomiast z art. 22 ust. 1b pkt 1 p.z.p. warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Mając na uwadze treść przytoczonych przepisów należy stwierdzić, iż ustawodawca nie nałożył na zamawiającego obowiązku określenia warunków udziału w postępowaniu, lecz dał mu takie uprawnienie. Niemniej zamawiający decydując się na postawienie warunku udziału dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej musi mieć na uwadze to, iż art. 22 ust. 1b pkt 1 p.z.p. obliguje go do zbadania, czy do realizacji przedmiotu zamówienia inne akty prawne wymagają posiadania tych kompetencji lub uprawnień.

Zasadniczą treść omawianego warunku determinują przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przepisy ustaw, do których odsyła ta ustawa, oraz innych ustaw, które mogą nakładać obowiązek posiadania określonych uprawnień wymaganych do wykonania przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem uprawnień w rozumieniu tego warunku rozumieć należy koncesje, zezwolenia, licencje, zgody, zaświadczenia, świadectwa czy dyplomy, które nadają określonej osobie prawa do podejmowania działań w pewnym określonym zakresie.

Katalog dokumentów jakich może żądać zamawiający w celu potwierdzenia spełniania omawianego warunku udziału w postępowaniu określony został w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126 z późn. zm.), zgodnie z którym  w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających posiadanie takich kompetencji lub uprawnień, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów, w szczególności:

1) koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

2) w przypadku zamówienia na usługi - dokumentu potwierdzającego status członkowski wykonawcy w określonej organizacji, od którego uzależnione jest prawo do świadczenia nabywanej przez zamawiającego usługi w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Jeżeli więc do prowadzenia działalności objętej przedmiotem zamówienia, o której mowa w pytaniu konieczne jest na podstawie odrębnych przepisów posiadanie wpisu do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązań Usług Turystycznych, zasadne jest wprowadzenie warunku udziału w tym zakresie. Rozwiązanie to zawęża bowiem krąg wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu tylko do tych, które faktycznie będą mogły zrealizować przedmiot zamówienia.

Jesteś zainteresowany/-a naszą ofertą?

Skontaktuj się z nami