7 sierpnia 2020 Andrzej Łukaszewicz

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy a Covid 19

Żądanie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy ma charakter fakultatywny. Jeżeli zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia, powinien podać co najmniej wysokość żądanego zabezpieczenia przez wskazanie wartości umowy, który nie może przekraczać 10 % oraz formy, w jakich wykonawca może wnieść zabezpieczenie.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu wzmocnienie pozycji zamawiającego wobec wykonawcy oraz ochronę przed ryzykiem niewłaściwej lub niedokończonej realizacji zadania przez wykonawcę, zgodnie z art. 147 ust 2 ustawy pzp. Zabezpieczenie to jest określoną sumą pieniędzy lub odpowiednim zobowiązaniem zapłaty tej kwoty, od czego zamawiający uzależnia moment  podpisania umowy.

Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 147 ust. 1, jest rodzajem kaucji przekazywanej przez wykonawcę (jako dłużnika) zamawiającemu (jako wierzycielowi) celem ewentualnego zabezpieczenia roszczeń, które mogą powstać w związku z zawartą umową.

Instytucja zabezpieczenia umacnia zatem pozycję zamawiającego jako wierzyciela. Zgodnie z art. 147 ust. 2 zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania oraz nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ustawowe zakreślenie celu zabezpieczenia wskazuje, że zabezpiecza ono wszelkiego rodzaju roszczenia służące zamawiającemu w związku z niewykonaniem zobowiązania przez wykonawcę. W związku z brzmieniem art. 151 ust. 3 należy uznać, że zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady w tych stosunkach prawnych, w których dojdzie do powstania rękojmi.

Aktualnie art. 15vb. 5. Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID­­‑19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID­­‑19,  do zamówień publicznych udzielanych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wprowadza zmiany dotyczące wysokości maksymalnej zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Niniejsza regulacja wskazuje, iż zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.

Natomiast istnieje możliwość ustanowienia Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można ustalić w wysokości większej niż 5%  nie większej jednak niż 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia lub wystąpieniem ryzyka związanego z realizacją zamówienia, co zamawiający opisał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Regulacja art. 15vb ust.5 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. w przypadku ustanowienia  żądania wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  zobowiązuje zamawiających do ustanowienia jego wartości na poziomie nie przekraczającym 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.

W przypadku ustanowienia zabezpieczenia o wyższej wartości lecz nie przekraczającej 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy zamawiający zobowiązany jest wskazać w treści SIWZ uzasadnienie odnosząc się przykładowo do ryzyk związanych z realizacją zamówienia.

Powyższe rozwiązanie ma charakter prewencyjny, w związku z podejmowanymi przez zamawiających działaniami mającymi ograniczyć obciążenia finansowe wykonawców, co dotyczy nie tylko obniżenia wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy lecz także odstąpienia od żądania wniesienia wadium w postępowaniach o wartości powyżej progów unijnych jak i odstąpieniu w uzasadnionych przypadkach od zatrzymania wadium w związku ze skutkami związanymi z Covid 19.

Zamawiający w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji robót zwalnia co najmniej 70% zabezpieczenia za należyte wykonanie, a maksymalnie 30% zatrzymuje na poczet roszczeń z tytułu rękojmi za wady (art. 151 pzp). Po upływie 15 dni od upływu okresu rękojmi zamawiający dokonuje zwrotu tej części zabezpieczenia.

Zgodnie z regulacją art. 15 vb ust. 7 ustawy o dopłatach ( Tarcza 4.0)  Zamawiający może dokonać częściowego zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy po wykonaniu części zamówienia, jeżeli przewidział taką możliwość w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jesteś zainteresowany/-a udziałem w projekcie?

Skontaktuj się z nami