Do udzielania zamówień klasycznych, których wartość, bez podatku od towarów i usług, dotycząca jednorazowego zakupu, jest mniejsza niż 130 000 złotych, nie mniejsza jednak niż 50 000 złotych, zwanych dalej „zamówieniami bagatelnymi”, udzielanych przez zamawiających publicznych, stosuje się przepisy art. 82, art. 267 ust. 1 i ust. 2 pkt 9, art. 268, art. 269 ust. 1, art. 271 ust. 1–3 oraz art. 272.

Określony próg wartości w złotych zbliżony jest do obowiązującego przelicznika euro obowiązującej jeszcze ustawy dla wartości 30 tys. euro.

Zamówieniem bagatelnym nie będzie więc zakup o wartości nie  przekraczającej 50 tys. zł.  Należy wyraźnie rozgraniczyć te dwie wartości. Z przepisu ustawy dowiadujemy się, że zamówienie bagatelne ma dotyczyć jednorazowego zakupu przy wskazanej wartości pomiędzy 50 tys. a 130 tys. zł netto. Dla tego rodzaju zamówień wskazano obowiązujące przepisy, które należy stosować.

Warto podkreślić, że ustawodawca zdecydował się objąć zakresem ustawy tego rodzaju zamówienia, gdyż ze względu na wartość obowiązującej jeszcze ustawy z 2004 roku (tj. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp) stanowią sporą część z całości wydatkowanych środków przez podmioty jednostek finansów publicznych ze względu na rozmiar prowadzonej działalności.  Np. Ośrodki Pomocy Społecznej, Przedszkola, Ośrodki Kultury itd., które zamówień udzielają sporadycznie na niezbyt duże wartości.

Ustawodawca zdecydował się objąć te zamówienia zakresem, narzucając pewne ramy prawne i formalne dla tego rodzaju postępowań.

W uzasadnianiu do projektu ustawy czytamy:

„W przypadku zamówień klasycznych o wartości, bez podatku od towarów i usług mniejszej niż wyrażona w złotych kwota 130 000 zł, ale nie mniejszej niż 50 000 zł, ustawa będzie miała zastosowanie, ale wyłącznie w zakresie zamieszczania ogłoszeń o zamówieniu oraz w zakresie udzielania sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych. Wprowadzana regulacja będzie dotyczyć wyłącznie zamówień udzielanych przez zamawiających publicznych, które nie są wyłączone z obowiązku stosowania ustawy, na podstawie przepisów ustawy (działu I rozdziału 1 oddziału 2) i takich, których jednostkowa wartość przekracza określony próg. Zamieszczanie tych ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych ma na celu zwiększenie dostępności informacji dla wykonawców o udzielanych zamówieniach, co zapewni przejrzystość udzielania zamówień publicznych.“

W Koncepcji Nowego Prawa Zamówień Publicznych, w zakresie obniżenia progu bagatelności wskazywano, że: „Obniżony próg bagatelności prowadzić będzie do szerszego ujednolicenia procedur. Pozostanie przy obecnej wysokości progu bagatelności będzie skutkowało większą ilością zamówień przeprowadzanych bez zachowania procedur przewidzianych w Pzp. Takie rozwiązanie może być ułatwieniem dla zamawiających, którzy mają możliwość prowadzenia procedury zamówieniowej według własnego regulaminu, co daje możliwość lepszego dostosowania organizacji zakupów do struktury danej jednostki.“

Jesteś zainteresowany/-a naszą ofertą?

Skontaktuj się z nami