Obowiązuje trudny czas dla naszego życia, zdrowia, gospodarki i rozwoju przedsiębiorstw. Czas to niełatwy także ze względów politycznych i społecznych. Niezależenie, musimy funkcjonować w tej trudnej sytuacji, która zaskoczyła cały świat. Rząd przyjął szereg regulacji, które mają zapewnić nam bezpieczeństwo zdrowotne i gospodarcze. Jednym z tych rozwiązań jest przyjęta ustawa z dnia         2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem  COVID-19,   innych   chorób   zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

(Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

Jednym z rozwiązań jest przyjęty przepis art. 6. „Do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – dalej Pzp, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

Przepis upoważnia zatem zamawiającego do odstąpienia od stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jeżeli zostaną spełnione przesłanki w nim przewidziane. Oczywiście decyzja o zastosowaniu wyłączenia, o którym mowa w art. 6 ustawy o COVID-19 powinna być każdorazowo poprzedzona dokonaniem przez zamawiającego analizy konkretnego stanu faktycznego. Art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19 definiuje niezbędność działania, jako wszelkie czynności związane ze:

    - zwalczaniem zakażenia,

    - zapobieganiem rozprzestrzenianiu się,

    - profilaktyką,

    - zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV2.

O niezbędności zamówień na dostawy lub usługi, w art. 6 ustawy o COVID-19, można zatem mówić w sytuacji, gdy dostawy lub usługi są niezbędne do realizacji przywołanych wyżej celów. Jeżeli więc analizowana dostawa lub usługa jest niezbędna do przeciwdziałania COVID-19 konieczne jest dalsze zbadanie, czy w analizowanej sprawie zaistniała dalsza przesłanka do zastosowania wyłączenia, o którym mowa w art. 6 ustawy o COVID-19, tj. czy zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby, lub czy wymaga tego ochrona zdrowia publicznego. Do zastosowania przepisu wymagane jest zaistnienie jednej z ww. przesłanek. Będą oczywiście przypadki, gdzie będą występowały łącznie.

Istotne znaczenie dla podjęcia decyzji przez zamawiającego, co do wyłączenia, na podstawie art. 6, stosowania ustawy Pzp, mają wskazania, jak dokonać zbadania zaistnienie przesłanek wyłączających Pzp. Ustawa COVID -19 o tym nie stanowi, a więc:

-     jak należy to badać,

- czy zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby, ani

-     jak ocenić, czy zastosowania wyłączenia wymaga ochrona zdrowia publicznego.

Zamawiający dokonuje tej oceny po rozważeniu okoliczności stanu faktycznego konkretnej sprawy z uwzględnieniem informacji przekazywanych przez organy właściwe w zakresie ochrony zdrowia, w szczególności przez Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego itp.

Okoliczności związanych z walką wywołaną epidemią, przyjąć można, że wyłączenie będzie możliwe głównie w zakresie zamówień na zakup: sprzętu medycznego, wyrobów medycznych, środków ochrony indywidualnej, preparatów do dezynfekcji. W każdym przypadku konieczne jest ustalenie, że w stanie faktycznym konkretnej sprawy zaistniały przesłanki zastosowania przepisu art. 6 ustawy o COVID-19. Jednak czy rzeczywiście tylko realizacja tych zamówień jest objęta tym wyjątkiem?

Cdn.

Jesteś zainteresowany/-a naszą ofertą?

Skontaktuj się z nami