Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, dalej jako Pzp) w przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, Zamawiający jest zobowiązany do dokonania jej zwrotu wraz z odsetkami.

Należy, że kwestia zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy została uregulowana w art. 450 ust. 5 Pzp, zgodnie z którym „Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy”.

Zamawiający jest zobowiązany do zwrotu środków z mocy samej ustawy. Ustawodawca posługuje się w treści analizowanego przepisu sformułowaniem „Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu”, a nie „Zamawiający może zwrócić zabezpieczenie wniesione w pieniądzu”. Jest to kwestia istotna, bowiem na podstawie tego przepisu Wykonawca po należytym wykonaniu zobowiązania na rzecz Zamawiającego będzie uprawniony do dochodzenia zarówno kwoty zabezpieczenia, jak i kwoty odsetek wynikających z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, także na drodze sądowej.

Wskazać przy tym należy, że przepisy ustawy Pzp nie dokonały w tym zakresie zmiany względem uregulowania zawartego w treści ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, dalej jako s.Pzp). Treść uchylonego już art. 148 ust. 5 s.Pzp odpowiada treściowo art. 450 ust. 5 Pzp. Celem przywołanych powyżej regulacji jest zapobieżenie sytuacji, w której Zamawiający uzyskuje dodatkowe korzyści jedynie z faktu przechowywania środków przeznaczonych na poczet zabezpieczenia, wniesionych przez Wykonawcę.

Wskazać należy, że art. 450 ust. 5 Pzp wskazuje wprost, iż jeżeli Wykonawca zdecydował się na wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu, Zamawiający powinien przechowywać kwotę zabezpieczenia na oprocentowanym rachunku bankowym. Należyte wykonanie zobowiązania przez Wykonawcę zobowiązuje natomiast Zamawiającego do zwrotu zabezpieczenia. Wówczas bowiem odpada podstawa do jego przechowywania przez Zamawiającego.

To, jak należy wyliczyć kwotę, którą należy zwrócić Wykonawcy określa wprost zdanie drugie wskazanego już art. 450 ust. 5 Pzp, zgodnie z którym Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane. Kwota ta może zostać pomniejszona jedynie o koszty poniesione na prowadzenie rachunku oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Jesteś zainteresowany/-a naszą ofertą?

Skontaktuj się z nami