Jeśli Wykonawca wnosi zabezpieczenie na okres przekraczający 5 lat, może, zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej Pzp, wnieść zabezpieczenie w formie innej niż w pieniądzu na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się do jego przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. Jednakże w związku z tym, iż Zamawiający ma obowiązek, zmiany formy zabezpieczenia, zgodnie z art. 150 ust. 8 Pzp, poprzez dokonanie wypłaty kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, w przypadku kiedy Wykonawca nie przedłuży go lub nie wniesie nowego zabezpieczenia najpóźniej 30 dni przed upływem terminu jego ważności – zabezpieczenie musi uwzględniać takową ewentualność.

Zarówno zapisy art. 150 ust. 8 Pzp, jak i w przypadku postępowań wszczętych od 1 stycznia 2021 roku, identyczne zapisy art. 452 ust. 9 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019  poz. 2019 z późn. zm.), dalej n.Pzp, muszą być uwzględnione w treści gwarancji tak jak wszystkie pozostałe podstawy ustawowe do wypłaty kwoty gwarancji, aby można było uznać taką gwarancję za skuteczną.

Uzasadnienie:

Zgodnie z. art. 150 ust. 7 i 8 Pzp:

7.  Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

8.  W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Zgodnie z. art. 452 ust. 8 i 9 n.Pzp:

8.  Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

9.  W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia na okres dłuższy niż 5 lat, zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu, wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. Jednocześnie zarówno w art. 150 ust. 8 Pzp, jak i w art. 452 ust. 9 n.Pzp ustanowiono obowiązek wypłaty przez Zamawiającego kwoty zabezpieczenia w przypadku niewniesienia nowego zabezpieczenia lub przedłużenia istniejącego.

W związku z tym, iż w przypadku zabezpieczenia w postaci gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej konieczne jest w treści tejże gwarancji wskazanie, kiedy i w jakim trybie możliwa jest wypłata tegoż zabezpieczenia, logicznym jest, iż należy w przypadku gwarancji składanej zgodnie z art. 150 ust. 7 Pzp albo w przypadku postępowań wszczętych od 1 stycznia 2021 roku, art. 452 ust. 8 n.Pzp, konieczne jest uwzględnienie obowiązku wypłaty kwoty zabezpieczenia w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 150 ust. 8 Pzp lub art. 452 ust. 9 n.Pzp.

Nie sposób uznać , iż sam art. 150 ust. 8 Pzp lub art. 452 ust. 9 n.Pzp są wystarczającą samodzielną podstawą do wypłaty z gwarancji wbrew treści tychże gwarancji, zwłaszcza iż wskazana regulacja dotyczy obowiązku nałożonego na Zamawiającego, nie zaś obowiązków nałożonych na wystawców gwarancji.

Reasumując, konieczne jest aby zapisy umożliwiające Zamawiającemu wypłatę kwoty zabezpieczenia w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 150 ust. 8 Pzp lub art. 452 ust. 9 n.Pzp, znalazły się w treści gwarancji przedstawianej na okres dłużysz jak 5 lat, jeśli wygasa ono przed końcem okresu na jaki ma być wniesione zabezpieczenie. Takie też zabezpieczenie należy uznać za skuteczne.

Jesteś zainteresowany/-a naszą ofertą?

Skontaktuj się z nami