Jeżeli inwestycja na roboty budowlane obejmująca także dostawy wyznacza wspólną funkcję gospodarczą i techniczną, jaką ta inwestycja budowlana ma pełnić, zamawiający powinien dokonać łącznego szacowania, sumując wartość robót budowlanych i dostaw składających się na inwestycję. Niezależnie od tego, czy wartość dostawy nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, czy też jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej p.z.p., zamawiający powinien udzielić zamówienia z zastosowaniem przepisów właściwych dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.

Zgodnie z art. 5b pkt 2 p.z.p. zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na odrębne zamówienia, w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości. Powyższy przepis zabrania podzielenia zamówienia między innymi w sytuacji, kiedy to zamawiający mając wiedzę, że oszacowana wartość zamówienia obliguje go do stosowania przepisów właściwych dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p., świadomie dzieli takie zamówienie na odrębne zamówienia, każde o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. lub nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, a następnie udziela odrębnych zamówień, stosując przepisy właściwe dla zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. lub nie stosuje przepisów Prawa zamówień publicznych.

Omawiając kwestię udzielania zamówienia w częściach należy ponadto odwołać się także do brzmienia art. 32 ust. 4 p.z.p., zgodnie z którym jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.

Jeżeli więc inwestycja na roboty budowlane obejmująca także dostawy, o których mowa w pytaniu wyznacza wspólną funkcję gospodarczą i techniczną, jaką ta inwestycja budowlana ma pełnić, zamawiający powinien dokonać łącznego szacowania, sumując wartość robót budowlanych i dostaw składających się na inwestycję. Idąc dalej, w omawianej sytuacji niezależnie od tego czy wartość dostawy nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, czy też jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. zamawiający powinien udzielić zamówienia z zastosowaniem przepisów właściwych dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.

Ponadto jeżeli zamawiający dokona podziału zamówienia w ten sposób, że w ramach jednej procedury dopuści możliwość składania ofert częściowych to na podstawie art. 5c ust. 1 pkt 1 p.z.p., powinien zastosować przepisy dotyczące tego rodzaju zamówienia, który odpowiada jego głównemu przedmiotowi. Zamawiający powinien więc przeanalizować czy w niniejszym stanie faktycznym dostawa będzie służyć robotom budowlanym czy też roboty budowlane są elementem subsydiarnym w stosunku do dostaw.

Niemniej jak wskazano wyżej postępowanie na dostawy powinno być przeprowadzone z zastosowaniem przepisów właściwych dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. Oznacza to, że np. termin składania ofert będzie ten sam zarówno w przypadku postępowania na dostawy, jak i na roboty budowlane.

Jesteś zainteresowany/-a naszą ofertą?

Skontaktuj się z nami