20 lipca 2020 Andrzej Łukaszewicz

Poprawianie omyłek w ofercie wykonawcy cz. I

W przypadku, gdy wykonawca popełni drobne omyłki, zamawiający ma obowiązek je poprawić, jednak nie każdy błąd będzie podlegał korekcie.

Ustawodawca w art. 87 Pzp  zawarł informacje jakiego typu omyłki wymagają poprawy w trakcie badania i oceny ofert przetargowych, tj.:

  • oczywiste omyłki pisarskie,
  • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  • inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian treści oferty. 

Ustawa Pzp nie zawiera definicji oczywistej omyłki pisarskiej. Pojęcie było jednak dookreślane w orzecznictwie sądów okręgowych i Krajowej Izby Odwoławczej. Zgodnie z orzecznictwem "oczywistą omyłką pisarską" jest  niezamierzona niedokładność nasuwająca się każdemu, bez przeprowadzania dodatkowych ustaleń. Może to być błąd literowy, widoczne niezamierzone opuszczenie wyrazu, czy inny błąd, wynikający z przeoczenia lub innej wady procesu myślowo-redakcyjnego, a niespowodowany uchybieniem merytorycznym (wyrok SO w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2008 r., sygn. akt XII Ga 206/08).

Oczywistą omyłką pisarską jest nie tylko taka omyłka, która wynika z treści formularza ofertowego, ale również taka, którą można zidentyfikować na podstawie porównania  pozostałych dokumentów stanowiących treść oferty.

Zamawiający musi odróżnić oczywiste omyłki rachunkowe od błędów w obliczaniu ceny. Błąd w obliczaniu ceny spowoduje odrzucenie oferty.

Poprawianie omyłek rachunkowych ma ścisły związek z głównym celem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jakim jest wyłonienie wykonawcy oferującego konkretną cenę.
W relacjach konkurencyjnych poprawianie omyłek rachunkowych może przynieść różne efekty, tj.:

  • dokonanie korekty nie wywołuje skutków względem innych wykonawców ale może mieć znaczenie dla zamawiającego, tzn. dzieje się tak gdy poprawa dotyczy ofert nie mających szans na dokonanie ich wyboru jako najkorzystniejszej,
  • przypadek, w którym wykonawca traci szansę na wyłonienie jego oferty jako najkorzystniejszej,
  • przypadek, w którym wykonawca uzyskuje szanse na wyłonienie jego oferty jako najkorzystniejszej.

Przykładową oczywistą omyłką pisarską jest podanie w ofercie ceny ofertowej rozbieżnie liczbą i słownie, o ile cena ofertowa nie budzi wątpliwości w kontekście innych załączonych do oferty dokumentów.

Brak prawidłowego zaokrąglenia kwoty wartości podatku od towarów i usług stanowi oczywistą omyłkę rachunkową. Omyłka rachunkowa może polegać na uzyskaniu błędnego wyniku wskutek przeprowadzenia działania matematycznego, w tym wypadku zaokrąglenia wartości  podatku do pełnej dziesiątki ("w górę").

Orzecznictwo :

  • wyrok KIO z 1 września 2017r.  ( KIO 1632/17, KIO 1662/17) "trudno przypisać wykonawcy omyłkę, jeżeli w celu zaniżenia ceny ofertowej pominął on w swojej wycenie niektóre elementy opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający trafnie  nie znalazł podstaw prawnych do zastosowania procedury poprawienia oferty na podstawie art.87 ust.1 i 2 Pzp. W ocenie izby nie wystąpiły też jakiekolwiek przesłanki o możliwości poprawienia braku pozycji jako oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej."
  • wyrok KIO z 11 maja 2017r. (KIO 835/17) "w ocenie Izby, zarzut naruszenia przepisu art.87 ust.2 pkt.2 Pzp okazał się nieuzasadniony. W pierwszej kolejności zauważyć należy, że w pojęciu "oczywistej omyłki rachunkowej"  mieszczą się takie sytuacje, w których działanie arytmetyczne dotknięte jest błędem. Oczywistość tej omyłki powoduje, że dla przeciętnego człowieka nie budzi wątpliwości, że wynik określonego działania  matematycznego został określony wadliwie. Powodem takiej wadliwości jest omyłka w wykonywaniu obliczeń lub w sposobie przeprowadzenia działania matematycznego".

Jesteś zainteresowany/-a udziałem w projekcie?

Skontaktuj się z nami