W przypadku, gdy wykonawca popełni drobne omyłki, zamawiający ma obowiązek je poprawić, jednak nie każdy błąd będzie podlegał korekcie.

Ustawodawca w art. 87 Pzp  zawarł informacje jakiego typu omyłki wymagają poprawy w trakcie badania i oceny ofert przetargowych, tj.:

Ustawa Pzp nie zawiera definicji oczywistej omyłki pisarskiej. Pojęcie było jednak dookreślane w orzecznictwie sądów okręgowych i Krajowej Izby Odwoławczej. Zgodnie z orzecznictwem "oczywistą omyłką pisarską" jest  niezamierzona niedokładność nasuwająca się każdemu, bez przeprowadzania dodatkowych ustaleń. Może to być błąd literowy, widoczne niezamierzone opuszczenie wyrazu, czy inny błąd, wynikający z przeoczenia lub innej wady procesu myślowo-redakcyjnego, a niespowodowany uchybieniem merytorycznym (wyrok SO w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2008 r., sygn. akt XII Ga 206/08).

Oczywistą omyłką pisarską jest nie tylko taka omyłka, która wynika z treści formularza ofertowego, ale również taka, którą można zidentyfikować na podstawie porównania  pozostałych dokumentów stanowiących treść oferty.

Zamawiający musi odróżnić oczywiste omyłki rachunkowe od błędów w obliczaniu ceny. Błąd w obliczaniu ceny spowoduje odrzucenie oferty.

Poprawianie omyłek rachunkowych ma ścisły związek z głównym celem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jakim jest wyłonienie wykonawcy oferującego konkretną cenę.
W relacjach konkurencyjnych poprawianie omyłek rachunkowych może przynieść różne efekty, tj.:

Przykładową oczywistą omyłką pisarską jest podanie w ofercie ceny ofertowej rozbieżnie liczbą i słownie, o ile cena ofertowa nie budzi wątpliwości w kontekście innych załączonych do oferty dokumentów.

Brak prawidłowego zaokrąglenia kwoty wartości podatku od towarów i usług stanowi oczywistą omyłkę rachunkową. Omyłka rachunkowa może polegać na uzyskaniu błędnego wyniku wskutek przeprowadzenia działania matematycznego, w tym wypadku zaokrąglenia wartości  podatku do pełnej dziesiątki ("w górę").

Orzecznictwo :

Jesteś zainteresowany/-a naszą ofertą?

Skontaktuj się z nami