Czy kosztorys ofertowy wymagany do złożenia wraz z ofertą jest dokumentem, który można uzupełnić (rozliczenie ma charakter kosztorysowo-rozliczeniowy)?

W sytuacji, kiedy w postępowaniu rozliczenie ma charakter kosztorysowy Wykonawca nie ma możliwości uzupełnienia treści kosztorysu ofertowego. Oferta obarczona jest wadą i podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 11.09.2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019 ze zm.).

Uzasadnienie:

Kluczowe jest ustalenie, że rozliczenie w ramach danego zamówienia ma charakter kosztorysowy (a Wykonawca ma obowiązek załączyć kosztorys do oferty). W takim wypadku kosztorys ofertowy dołączany do oferty staje się jej częścią. W analizowanej sytuacji oferta opatrzona jest wadą i podlega odrzuceniu. Przepisy prawa zamówień publicznych nie pozwalają na uzupełnienie treści oferty w toku prowadzonego postępowania.

Nie ma w tym zakresie znaczenia, że wykonawca wskazał cenę w formularzu ofertowym - należy pamiętać, że w przypadku rozliczenia kosztorysowego, to kosztorys zawiera szczegółowe informacje o cenie danej oferty, zaś Zamawiający ma obowiązek weryfikować treść kosztorysu i ewentualnie poprawić wszystkie omyłki w treści danego dokumentu (a co za tym idzie, możliwy jest scenariusz, w trakcie którego cena wynikająca z kosztorysu ulegnie zmianie - zmniejszy się lub zwiększy na skutek wyjaśnień wykonawcy, poprawy omyłek w treści tego kosztorysu).

Jednoznacznie w tym zakresie wypowiada się także KIO - w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2017 r. Izba wskazuje: "W świetle kosztorysowego charakteru wynagrodzenia wykonawcy obligatoryjnym elementem oferty Odwołującego winien być kosztorys ofertowy sporządzony według wskazań wynikających z SWZ. Brak tego dokumentu stanowi wadę oferty, która nie podlega konwalidacji w żadnym z trybów przewidzianych przepisami p.z.p. i uzasadnia odrzucenie oferty Odwołującego na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p." (KIO 2383/16).

Jesteś zainteresowany/-a naszą ofertą?

Skontaktuj się z nami