W procesie ubiegania się o zamówienia publiczne powstają często wątpliwości dotyczące tego, w jakim zakresie podmiot uczestniczący w przeszłości w realizacji danego zamówienia w ramach konsorcjum, może powoływać się na zdobyte wówczas doświadczenie. 

W celu odpowiedzi na zadane pytanie należy w pierwszej kolejności odwołać się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 4 maja 2017 r. (C-387/14):

„Artykuł 44 dyrektywy 2004/18 w związku z art. 48 ust. 2 lit. a) tej dyrektywy oraz zasadą równego traktowania wykonawców, zapisaną w art. 2 tej dyrektywy, należy interpretować w ten sposób, że nie dopuszcza on, by wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji.

W tym kontekście zdobyte przez wykonawcę doświadczenie stanowi szczególnie istotne kryterium kwalifikacji podmiotowej tego wykonawcy, gdyż umożliwia instytucji zamawiającej sprawdzenie, zgodnie z art. 44 ust. 1 dyrektywy 2004/18, predyspozycji kandydatów lub oferentów do realizacji danego zamówienia. Tym samym, gdy wykonawca polega na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, doświadczenie to należy oceniać w zależności od konkretnego zakresu udziału tego wykonawcy, a więc jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach danego zamówienia publicznego.”

Z powyższego wynika, że dla stwierdzenia zakresu nabytego doświadczenia kluczowe będzie ustalenie jaki był faktyczny zakres działań i wkład w roboty wykonywane w ramach konsorcjum.

Krajowa Izba Odwoławcza zaaprobowała stanowisko Trybunału Sprawiedliwości w wyniku czego zgodnie z obecnym stanowiskiem przyjmuje się, że doświadczenie nabyte w ramach konsorcjum wymaga indywidualnej analizy konkretnego stanu faktycznego i badania realnego udziału w realizacji danego zadania każdego z członków konsorcjum. Wskazuje się także, że wykonawca nabywa doświadczenie nie przez sam fakt bycia członkiem konsorcjum, lecz przez bezpośredni udział w realizacji części zamówienia, do którego wykonania zobowiązana jest cała grupa wykonawców. W sytuacji, gdy wykonawca polega na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, to doświadczenie tego wykonawcy należy ocenić w zależności od konkretnego zakresu udziału tego wykonawcy, czyli jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach danego zamówienia publicznego.

Jesteś zainteresowany/-a naszą ofertą?

Skontaktuj się z nami