Nowe Prawo zamówień publicznych, które wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku ustanawia próg dla stosowania jego przepisów na 130 000 zł.

Jednak wybrane przepisy nowego PZP będą obowiązywać zamawiających również dla zamówień o wartości poniżej 130 000 zł, pod warunkiem wszakże, że ich wartość będzie wynosiła co najmniej 50 000 zł. Zamówienia te nowa ustawa określa jako „bagatelne”, a pełną ich definicję znajdziemy w art. 2 ust. 2 nowego PZP, w którym czytamy:

Do udzielania zamówień klasycznych, których wartość, bez podatku od towarów i usług, dotycząca jednorazowego zakupu, jest mniejsza niż 130 000 złotych, nie mniejsza jednak niż 50 000 złotych, zwanych dalej "zamówieniami bagatelnymi", udzielanych przez zamawiających publicznych, stosuje się przepisy art. 82, art. 267 ust. 1 i ust. 2 pkt 9, art. 268, art. 269 ust. 1, art. 271 ust. 1-3 oraz art. 272.

Weryfikacja powołanych wyżej przepisów pozwala na określenie w jakim zakresie regulacje nowego PZP mają zastosowanie do zamówień bagatelnych. Dotyczy to następujących zagadnień:

Jesteś zainteresowany/-a naszą ofertą?

Skontaktuj się z nami