Przy dokonywaniu zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.), dalej jako p.z.p., obliczając 50% wartości pierwotnej umowy należy brać pod uwagę każdą część zamówienia oddzielnie. Powyższe wynika z faktu, iż każda część zamówienia stanowi oddzielne postępowanie, a tym samym jest przedmiotem oddzielnej umowy o udzielenie zamówienia.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż zgodnie z treścią art. 32 ust. 4 p.z.p., Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.

Z powyższego jednoznacznie wynika, iż w przypadku podziału zamówienia na części każda z części zamówienia stanowi przedmiot odrębnego postępowania. Wobec powyższego Zamawiający dzieląc zamówienie na części udziela oddzielnych zamówień na każdą z części, a nadto zawiera tyle umów o udzielenie zamówienia, ile było części zamówienia. Może się zatem zdarzyć, że przy podziale zamówienia na pięć części Zamawiający zawrze pięć umów - każda z innym wykonawcą, ale może się także zdarzyć, iż zawrze pięć umów, jednakże wszystkie z jednym wykonawcą. Wówczas, możliwe jest zawarcie tych umów w formie jednego dokumentu zawierającego postanowienia dotyczące każdej z części. Stanowisko powyższe znajduje potwierdzenie m.in. w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 lipca 2015r., sygn. akt: KIO 1391/15, gdzie podano, iż Poszczególne części zamówienia, są w istocie odrębnie kontraktowanymi i finansowanymi zamówieniami, które łączy jedynie ten sam przedmiot i tożsame wszczęcie procedury przetargowej i pewne jej elementy, a których wartość szacuje się łącznie jedynie na potrzeby ich odniesienia do progów stosowania odpowiednich przepisów. Co więcej, na każdą część zamówienia składane są odrębne oferty, dokonywany oddzielny wybór najkorzystniejszej oferty i zawierane odrębne stosunki umowne.

Zgodnie natomiast z treścią art. 144 ust. 1 pkt 3 p.z.p., który wskazuje, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: (…) 3) zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej.

Przepis art. 144 ust. 1 pkt 3 p.z.p. w lit. b odnosi się do pojęcia wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Skoro zatem każde zamówienie to de facto jedna umowa, należy więc przyjąć, iż wartość tę liczy się oddzielnie dla każdej z części.

Jesteś zainteresowany/-a naszą ofertą?

Skontaktuj się z nami